Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Защитени територии

Цялата площ на Националния парк „Езеро Керкини” е определена като  защитена зона по директивата за местообитанията от мрежата НАТУРА 2000 с наименование "Езеро Керкини – Крусия - билото на планина Беласица, Ангистро - Харопо" GR20160001.
Езерото Керкини и река Струма са включени в Рамсарската конвенция под наименованието "Езеро Керкини".
В района има и две защитени зони по директивата за птиците, от мрежата НАТУРА 2000 : "Езеро Керкини - Крусия планина" GR20160008и "Планина Беласица" GR20160010 от мрежата НАТУРА 2000.
Съществуват и четири резервата за опазване на дивата природа (Wild Life Refuges), където лова е забранен: Петрици K727, Езеро Керкини - Ираклия – Петрици K733, Ливадица - Рупел K791, Теодорио - Анатоли K888.
Района на Рупел е определен като Район с изключителна природна красота (AONB).

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com