Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Почви

В района на планината Беласица основно срещаните скали са гнайс и мигматични образувания в смес от шисти, гнайси, кварц и др. Почвите, образувани в резултат от изветрянето на гореспоменатите скали, обикновено са песъчлива глина и в някои случаи - глинест пясък. Дълбочината и плодородността на почвите варират в зависимост от начина им на образуване, химичните и физични агенти, климата (влажност, температура), биохимични фактори, флора, фауна, конфигурация на склона (наклон, експозиция и т.н.) и плътността на дървесното покритие като източник на обогатяване с органични вещества (Psilovikos 1994).

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com