Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Население

По окончателни данни на Националния статистически институт от Преброяване на населението за 2011г., населението на Петрич и подгорските села наброява 36640 души. Най-много население има в град Петрич – 28 902, където живеят близо 79% от хората, следват с. Коларово с 1880 и с. Беласица с 1120 души.
Възрастовата структура в района не е благоприятна, което е характерно за цялата страна по отношение на жителите на селата. Причина за това е застаряването в селата, в които 20% от хората са над 65 години.
Българската етническа група обхваща 30 794 души или близо 92% от лицата доброволно декларирали етническото си самоопределение. Ромската етническа група е втора по численост - 2445 лица или около 7%, а турският етнос e трети - 261 души или около 0.8%.
Образователната структура на населението е с показатели под средните за страната. Преобладават хората със средно и основно образование. Преобладават хората в трудоспособна възраст. Безработицата от активното икономически население е малко под средната за страната.

Населени места

От най-високите части на Беласица към Петричкото поле се спускат планински била, а между тях са разположени тесни и дълбоки долове. В резултат на хилядолетни свличания, на север от всеки пролом, са се образували наносни конуси. На върха на тези конуси, в близост до планинските потоци, през различни исторически епохи са възниквали селищата в Подгорието.
В подножието на планината като мъниста са разположени Петрич и подгорските села – Ръждак, Беласица, Коларово, Самуилово, Камена, Яворница, Ключ, Скрът и Габрене. Селският начин на живот пленява всеки посетител на Беласица с пъстротата си – магарета с каручки, купи със сено, връзки с чушки и чесън, окачена по терасите царевица...

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com