Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Дирекция на Природен парк „Беласица“

Дирекцията на природен парк "Беласица" е юридическо лице, специализирано териториално звено на пряко подчинение на Изпълнителната агенция по горите към Министерството на земеделието и храните. Като административна структура Дирекцията функционира от 01.09.2008 г.

Предметът на дейност на Дирекцията на парка включва:

  • Провеждне на държавната политика по изпълнение на Плана за управление, устройствените проекти и програми на територията на парка;
  • Провеждане на поддържащи или възстановителни мероприятия за растителни или животински видове или техните местообитания;
  • Провеждане на образователни програми с местното население и посетителите на парка;
  • Разработване на информационни и популярни материали за парка;
  • изграждане и поддържане на туристически маршрути и туристическа инфраструктура;
  • извършване на дейности, свързани с опазване на културно–историческото наследство;
  • осъществяване на мониторинг върху състоянието на приоритетни природни местообитания, растителни и животински съобщества, популации на защитени, редки и застрашени и ендемични представители на флората и фауната;
  • прилагане и контролиране спазването на режимите, нормите и условията на парка, произтичащи от ЗЗТ, Заповедта за обявяването и плана за управление на ЗТ;
  • контролиране на устойчивото ползване на природните ресурси, съгласно съответните устройствени планове и проекти;
  • поддържане на база данни за състоянието на биоразнообразието, природните ресурси, за рекреационните и туристически обекти, както и културно-историческите обекти на територията на парка и прилежащите региони.


Контакти:
Дирекция на Природен парк „Беласица“
с. Коларово, ул. "Беласица" №14
тел. 07423 20 03
факс: 07423 20 33
e-mail: dppbelasica@iag.bg, dppbelasitsaabvbg

Opens external link in new windowhttp://belasitsa.net

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com