Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Транспортни коридори и КПП

На територията на община Петрич функционират два пътни Гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) - Кулата с Гърция на път I-1 и Златарево с Република Македония на път III-198.
Наличието на ГКПП със съседните страни определят общината, в частност района на Беласица, като подходящи за развитие на трансгранично сътрудничество в областта на туризма.
Преминаването на български граждани се осъществява с валидна лична карта и задължително през ГКПП.
Популярността на Беласица нараства сред любителите на планината, като често туристите посещават обекти, намиращи се в близост или на самата държавна граница с Гърция или Македония. Тук трябва да се имат предвид някои правила, свързани с особения режим на тази зона.
В случай, че имате намерение да пребивавате в 300-метровата зона до държавната граница, следва да изискате разрешение от Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) - София. Изпраща се заявление до ГДГП с кратко описание на намерението, три имена и ЕГН на пътуващите лица, както и телефон и e-mail за връзка. Разрешението обикновено се получава в едноседмичен срок.
Друг вариант е да се обърнете директно към Регионална дирекция ”Гранична полиция” – Смолян (при пребиваване в близост до границата с Гърция) и към Регионална дирекция “Гранична полиция” – Кюстендил (при пребиваване в близост до границата с Република Македония).

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com