Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Защитена зона Беласица, код BG0000167

Беласица става част от Европейската екологична мрежа Натура 2000 с решение №661 на Министерски съвет от 16 октомври 2007 г. за приемане на списък на защитените зони за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна (ДВ, бр.85/23.10.2007 г.). Защитената зона „Беласица” (BG0000167) е обособена по Директивата за местообитанията 92/43/ЕЕС и е с площ 11587,77 ха. До голяма степен териториите на ПП „Беласица” и на Защитената зона „Беласица” се припокриват.

Основните цели на управление на защитената зона са:

  • Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
  • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.
  • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.


Повече за Защитена зона Беласица можете да научите тук:
Opens external link in new windowhttp://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000167&siteType=HabitatDirective

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2020  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com