Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Защитена зона Беласица, код BG0000167

Беласица става част от Европейската екологична мрежа Натура 2000 с решение №661 на Министерски съвет от 16 октомври 2007 г. за приемане на списък на защитените зони за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна (ДВ, бр.85/23.10.2007 г.). Защитената зона „Беласица” (BG0000167) е обособена по Директивата за местообитанията 92/43/ЕЕС и е с площ 11587,77 ха. До голяма степен териториите на ПП „Беласица” и на Защитената зона „Беласица” се припокриват.

Основните цели на управление на защитената зона са:

  • Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
  • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.
  • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.


Повече за Защитена зона Беласица можете да научите тук:
Opens external link in new windowhttp://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000167&siteType=HabitatDirective

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com