Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Защитена местност "Топлище"

В подножието на планината, в непосредствена близост до землището на с.Коларово, е разположена защитена местност "Топлище". Тя е обявена със Заповед №328 от 08.05.1992 г. с цел опазване на находище на папрат величествена осмунда (Osmunda regalis L.). На територията на ЗМ "Топлище" се забранява: строителство и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на местността; внасяне на нехарактерни за района растителни и животински видове; извеждане на голи сечи и реконструкции; бране на цветя за букети и събиране на билки; паша на домашни животни целогодишно; пресушаване на блатото Мухалница и нарушаване на водния режим.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com