Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Защитена местност "Бабите"

Защитена местност "Бабите" е обявена през 2007г. на площ от 285 ха. Обхваща бившата буферна зона на резерват "Конгура" и е обявена с цел предотвратяване на негативно човешко въздействие в близост до строгата резерватна територия. В защитената местност се забранява строителството, разкриването на кариери, голите сечи, залесяването с неприсъщи за района дървесни видове, ловуването, пашата на домашни животни, използването на химични средства за растителна защита. В защитената територия е разрешено събирането на плодове от кестеновите насаждения, както и поддръжката на съществуващите пътища.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com