Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Природен парк "Беласица"

Природен парк "Беласица" е най-новият в България, обявен в края на 2007 г. със заповед № РД-925 от 28.12.2007 г. Паркът е създаден с цел опазване на:  

  • вековни гори, съставени основно от обикновен бук (Fagus sylvatica) и обикновен кестен (Castanea sativa), както и естествени чинарови местообитания;
  • защитени и ендемични растителни и животински видове, като обикновен тис (Taxus baccata), бодливолистен джел (Ilex aquifolium), планински явор (Acer heldreichii), карстова люцерна (Medicago carstiensis), албански крем (Lilium albanicum), белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi), черен кълвач (Dryocopos martius) и др.;
  • уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината Беласица.


Управлението на Природен парк „Беласица” се осъществява от Дирекцията на Природния парк, която е подчинена на Изпълнителната агенция по горите към Министерството на земеделието и храните.
Освен опазването на богатото биоразнообразие Паркът допринася и за развитието на туризма в района. Парковата дирекция има сериозни ангажименти към проучване и насърчаване на устойчивите традиционни местни ползвания от планината. Част от дейностите са пряко насочени към насърчаване на екологичното и природозащитно образование, както и насърчаване на научните изследвания.

Природен парк “Беласица” се намира в най-югозападната част на България и обхваща северните склонове на планината Беласица. Територията на парка граничи на запад с Република Македония, а на юг - с Република Гърция. Природен парк „Беласица” обхваща землищата на селата Габрене, Скрът, Ключ, Яворница, Камена, Самуилово, Коларово, Беласица (известни като Подгорие) и гр.Петрич, всички разположени на територията на община Петрич, област Благоевград. Общата площ на парка е 11750,62 ха.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com