Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Гъби

Българската част на Беласица се характеризира и с голямо разнообразие на гъби. Общо до края на 2014 г. на територията на Природен парк „Беласица“ са установени 146 вида гъби, отнасящи се към 82 рода, 47 семейства, 15 разреда и 4 класа. Без съмнение това не е пълният брой видове, които се срещат на планината. Предстои списъкът с гъби да се допълва и обогатява.
До момента са установени 12 вида консервационно значими гъби. Съгласно Червен списък на гъбите в България (Gyosheva et al. 2006) един вид е критично застрашен, четири – застрашени, 6 – уязвими и 1 вид – почти застрашен.
От установените гъби, над 50 вида се смятат за ядливи. Независимо от големия брой, не са много видовете, които могат да бъдат използвани масово за храна. За използване с търговска цел са подходящи 17 вида, а именно полска печурка (Agaricus campestris), булка гъба (Amanita caesarea), обикновена пънчушка (Armillaria mellea), обикновена манатарка (Boletus edulis), борова манатарка (Boletus pinophilus), дъбова манатарка (Boletus reticulatus), аметистов пачи крак (Cantharellus amethysteus), обикновен пачи крак (Cantharellus cibarius), почерняващ пачи крак (Cantharellus melanoxeros), сиво-жълт пачи крак (Cantharellus tubaeformis), тръбенка (Craterellus cornucopioides), рижика (Lactarius deliciosus), смърчова млечница (Lactarius deterrimus), обикновена сърнела (Macrolepiota procera), челядинка (Marasmius oreades), зърнеста масловка (Suillus granulatus), жълта масловка (Suillus luteus).

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com