Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Езеро Керкини
Black-tailed Godwit		Limosa limosa			Черноопашат крайбрежен бекас
Ferret				Mustela putorius furo		Фретка, домашен пор
Goshawk				Accipiter			Ястреб
juv fox				Vulpini				Млада лисица
Kingfisher			Alcedinidae			Земеродно рибарче
Lesser Spotted Woodpecker	Dendrocopos minor		Малък пъстър кълвач
Little Owl			Athene noctua			Домашна кукумявка
Middle Spotted Woodpecker	Dendrocopos medius		Среден пъстър кълвач
Red-backed Shrike		Lanius collurio			Червеногърба сврачка
Squacco Heron			Ardeola ralloides		Гривеста чапла
Wolf				Canis lupus			Вълк
Yellow water lilies		Nuphar lutea			Жълта водна роза
Black Kite			Milvus migrans			Черна каня
Flamingo			Phoenicopterus			Розово фламинго
Golden Eagle			Aquila chrysaetos		Скален орел
Golden jackal			Canis aureus			Златист чакал
Grey Heron			Ardea cinerea			Сива чапла
Little Bittern			Ixobrychus minutus		Малък воден бик
Pelicans platform		платформа за пеликани
Penduline tit			Remizidae			синигер
Purple Heron			Ardea purpurea			Ръждива чапла
Short-toed Eagle		Circaetus gallicus		Орел змияр
the dam of the lake		язовирната стена на езерото
White Pelican			Pelecanus erythrorhynchos	Американски бял пеликан
Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com