Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Нови проучвания на птиците в Природен парк „Беласица“

26.09.2014
Категория: Актуално

 

На 23 септември 2014 г. в зала 802, корпус 4 на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград се състоя защитата на две от студентските дипломни работи подпомагани от проект „Беласица отвъд граници“. И двете разработки са свързани с проучвания на птиците, проведени на територията на Природен парк „Беласица“.


Дипломната работа „Орнитофауна и възможности за развитие на орнитологичен туризъм в природен парк „Беласица”, разработена от Невена Малакова е първото по рода си изследване, което оценява възможностите за развитие на специализиран туризъм, свързан с наблюдение на птици в района на природния парк. От студентският труд става ясно, че орнитологичния туризъм в ПП „Беласица” и района е изключително перспективен и има туристически агенции, които проявяват интерес да организират подобни турове.
Втората дипломната работа на тема „Белогръб кълвач (Picoides leucotos) и черен кълвач (Dryocopus matrius) на територията на Природен парк „Беласица” представя ценна информация за разпространението и предпочитаните местообитания на два от най-редките кълвачи в България и още веднъж доказва колко значим за опазването на биоразнообразието е Природен парк „Беласица”.
Научен ръководител и на двамата дипломанти бе главен асистент д-р Лидия Сакелариева, а рецензиите бяха изготвени от асистент Александър Пулев от катедра „География, екология и опазване на околната среда“.
Трудът на дипломантите бе оценен по достойнство като и двете дипломната работи получиха отлична оценка.
Тези две дипломни работи са сред четирите студентски труда, които се подпомагат в рамките на проект „Беласица отвъд граници - трансгранично сътрудничество в Зеления пояс на Балканите”, изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Дирекция Природен парк „Беласица”, Национален парк „Езеро Керкини” - Гърция, Екологичното сдружение „Планетум” - Македония и фондация Евронатур – Германия и съфинансиран от Немската федерална фондация за околна среда (DBU).

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com