Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Проучване на едни от най-интересните и стари църкви в района на Беласица

24.06.2014
Категория: Актуално

 

Успешно приключи защитата на първата от студентските дипломни работи подпомагани от проект „Беласица отвъд граници“.


На 18 юни 2014 г. в ателие 7 в Националната художествена академия, София се състоя защитата на дипломната работа "Стенописите от комплекса църкви във Водоча (Република Македония). Иконографски и стилови особености". Автор на дипломната работа е Любен Домозетски, студент от специалност „Изкуствознание“, а научен ръководител е член-кореспондент проф. Елка Бакалова - водещ специалист в България в областта на византийското и българското средновековно изкуство. Рецензия  представи доц. Бисерка Пенкова от катедра Изкуствознание към НХА. Дипломната работа се фокусира върху стенописите на един извънредно интересен и ценен средновековен паметник от района на Струмица. Също така в проучването подробно са разгледани историческия контекст и архитектурните особености на обекти. Дипломната работа получи отлична оценка.
Повече информация за проучванията очаквайте  скоро на нашата интернет страница – belasitsa.com.
Настоящата дипломна работа е сред четирите студентски труда, които се подпомагат в рамките на проект „Беласица отвъд граници - трансгранично сътрудничество в Зеления пояс на Балканите”, изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Дирекция Природен парк „Беласица”, Национален парк „Езеро Керкини” - Гърция, Екологичното сдружение „Планетум” - Македония и фондация Евронатур – Германия и съфинансиран от Немската федерална фондация за околна среда (DBU).

За повече информация:
Владимир Милушев
Българска Фондация „Биоразнообразие”
Тел. 0898700961,  e-mail: vladimir.milushev@biodiversity.bg

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com