Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Приет е Плана за управление на Природен парк „Беласица”

26.02.2016
Категория: Актуално

 

На заседание на Министерски съвет на 24 февруари 2016 г. бе приет План за управление на Природен парк „Беласица”. Така най-новият природен парк в България вече има своя първи план за управление.


Планът е основен документ, който регламентира управлението на защитената територия. Той съдържа главните цели на управление на Парка, функционалното зониране, режимите и нормите валидни за територията.
Планът е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за защитените територии и Наредбата за разработване на плановете за управление на защитените територии, съобразен е и със съвременните и утвърдени в Европа подходи за планиране и управление на защитените територии. Съдържанието му отразява изискванията спрямо природния парк, като защитена територия и посочва приоритетните дейности за изпълнение през следващите 10 години.
Планът за управление е документ, чието изпълнение гарантира опазването на биологичното разнообразие на Природен парк „Беласица”, дава възможност за осъществяване на научни и образователни дейности, както и на устойчиви практики в горите и селското стопанство. Планът е предпоставка и за развитието на туризъм и екологосъобразни икономически дейности, което ще се отрази положително на благосъстоянието на населението в региона.
Управлението на Природен парк „Беласица” и изпълнението на новоприетия план се осъществява от Дирекцията на Природния парк, която е подчинена на Изпълнителната агенция по горите към Министерството на земеделието и храните.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com