Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Бяха обсъдени резултатите от етапа на екологична, социална и икономическа оценка и потенциалната стойност в Плана за управление на ПП “Беласица”

16.05.2013
Категория: Актуално

 

На 15.05.2013 г. Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите организира семинар за „Обсъждане на резултатите от етапа на екологична, социална и икономическа оценка и потенциалната стойност / първа оценка/ в Плана за управление на ПП “Беласица”.


На срещата присъстваха представители на местни читалища, регионални институции, кметовете на селата от Подгорието, собственици на къщи за гости и туристически обекти, любители на туризма и др.
Екипът, разработващ плана за управление на ПП „Беласица” изясни същността на направената екологична и социално икономическа оценка на ПП „Беласица” и представи пред присъстващите основните и специфични проблеми на територията като: уязвимост на видовете и местообитанията; стопанисване на горските ресурси; незадоволително състояние на обектите за обслужване на посетители и др.
В проведената по-късно дискусия беше подчертана и изключителната роля на местните хора  при изработването на плана за управление и в съвместното партньорство за бъдещото развитие на парка.
Силните страни на ПП „Беласица” като невероятното биологично и ландшафтно разнообразие, високата й стойност, като обект от НАТУРА 2000 и за опазване на местообитания на редица редки, защитени и ендемични растителни и животински видове могат да определят ролята на ПП „Беласица” като център за развитие на устойчив туризъм, които отговарят на разнопосочните интереси на българските и чужди туристи. Експертите се обединиха около тезата, че всичко това трябва да бъде постигнато с общи усилия.
Участниците изявиха огромно желание да участват в отстраняването на пречките и предизвикателствата пред развитието на ПП „Беласица”, включително и с доброволен труд в помощ на Дирекцията на парка. Бяха обсъдени и различни форми на бъдещо сътрудничество. Семинарът беше проведен по проект Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.

За контакти:
Маргарита Георгиева – Главен специалист инфраструктура и връзки с обществеността
GSM: 0887 06 16 16

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com