Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Международна конференция за по-добро управление на НП "Керкини"

26.04.2013
Категория: Актуално

 

Научната конференция „Проучвания в граничния район на езерото Керкини – за целите на управлението на националния парк“ се проведе от 24-25 април в Акритохори, Гърция. Тя събра повече от 60 души – експерти, учени, представители на местните власти, различни институции и неправителствени организации от Гърция и България.


Представени бяха интересни проучвания за биоразнообразието в двете страни – флора и растителност; приоритетни за опазване растителни съобщества и местообитания; безгръбначна и гръбначна фауна. Специално внимание беше отделено на теми като: чистота на водата, воден отток на Струма, наноси и предпазване от наводнения, използване на ГИС за анализ на състоянието на крайречните заливни гори и тяхното управление.  Други теми представяха местното развитие, свързано с устойчиво ползване на ресурсите – развитие на екотуризма, отглеждане на местни породи. Фондация Биоразнообразие представи своя опит за опазването на природното богатство на Беласица в българската част и развитието на екотуризма. Програмата на конференцията може да видите Initiates file downloadТУК (на английски език).
Конференцията е част от усилията на управителния орган на национален парк „Езеро Керкини“ да опази биоразнообразието в района и да допринесе за устойчивото развитие. Тя е организирана в рамките на проект „Управление и функциониране на защитената територия „Езеро Керкини“ по Оперативна програма „Македония-Тракия 2007-2013 г.“.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com