Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

„ENACT - Екологични действия за насърчаване на алтернативни форми на туризъм”

08.11.2011
Категория: Актуално

 

Стартовата среща по проект „ENACT - Екологични действия за насърчаване на алтернативни форми на туризъм”, която се проведе на 24.10.2011 в сградата на Община Висалтия в гр.Нигрита (Серес, Гърция) приключи успешно.


В срещата участваха представители на партньорските организации по проекта – Община Висалтия (водещия партньор), Гръцки планинарски клуб-Нигрита, Търговска палата-Серес, Дирекцията на Природен парк „Беласица” и неправителствената организация „Център за развитие на Родопите”.
Кметът на Община Висалтия, Димитриос Калайдзис откри сесията, подчертавайки, че проект „ENACT” е с голям приоритет за община Висалтия, защото се фокусира върху въпроси от голям интерес за развитието както на общината така и на цялата транс-гранична територия.
В допълнение той наблегна на името на проекта  „ENACT - Екологични действия за насърчаване на алтернативни форми на туризъм” което може да бъде ключовият фактор за устойчивото развитие на региона, за повишаване на местната икономика чрез запазване на работните места, създаването на нови такива и за задържане на човешките ресурси и по-специално на младите хора в селските райони.

Основната цел на срещата беше изграждане на близко сътрудничество между партньорските организации и изработване на общ План за управление и реализиране на проекта, което ще осигури успешното му изпълнение според одобреният график. Въпроси като техническо и финансово управление на проекта, правила за публичност, средства за комуникации и др. също бяха дискутирани по време на срещата.
Резултатите от срещата както и взетите решения задоволиха очакванията на участниците, поставяйки основата за творческо и ефективно сътрудничество между тях.
Накрая, но не на последно място следва да се отбележи, че проект ENACT се изпълнява в рамките на Европейската програма за териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 (Приоритетна ос „Качество на живот, Мярка 1.1. „Защита, управление и популяризиране на екологичните ресурси”) и е съфинансиран от Европейския съюз – ЕФРР (85%) и от Националните бюджети на България и Гърция (15%). Общият бюджет на проекта е 566 03.58 евро.

За повече  информация:
София Илкова – Гл. експерт биоразнообразие, международна дейност и проекти
0884 599 499, Opens window for sending emailsofiak_iabvbg, Opens window for sending emaildppbelasicaabvbg
Opens external link in new windowwww.belasitsa.net

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2020  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com