Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Продължава работата по разработване на Плана за управление на ПП "Беласица"

04.12.2012
Категория: Актуално

 

Продължават срещите между експерти от Дирекцията на Природен парк "Беласица" към Изпълнителната агенция по горите и местната общественост във връзка разработването на Плана за управление на парка.


Проведени бяха обучения, образователни екскурзии по тематичните маршрути и семинар „Режими на ползване и опазване на различните по собственост площи в ПП “Беласица” за собствениците на гори. На семинара бяха обсъдени проблеми, свързани със териториалната собственост на парка. Собствениците на земи в защитената територия бяха запознати с начина на управление на различните видове собственост и с правото на ползване и строителство в тях. Участниците дискутираха изработване на дългосрочна визия за развитието на предстоящия план за управление.
На проведеното обучение по „Управление на защитени територии” участваха представители от различни регионални, държавни и общински институции,  учители, секретари на читалища, туристически дружества, собственици на къщи за гости и местното население от подгорските села. Те бяха запознати с работата и дейността на природните паркове, какво представляват защитените територии, кое различава националните от природните паркове и как работи един парк след приемането на план за управление. Бяха обсъдени и необходимите условия за създаване на Консултативен съвет, който да подпомага дейността на ръководството и развитието на Природен парк „Беласица”.
В проведените образователни екскурзии по тематичните туристически маршрути на ПП „Беласица” бяха включени деца от различните училища от петричкия регион. Главната цел беше учениците да се запознаят с разнообразното растително и животинско богатство  и неговото съхраняване и опазване.
Събитията бяха организирани по проект „Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” и изпълняван от парковата Дирекция.

За повече информация:
Маргарита Георгиева – Главен специалист по инфраструктура и връзки с обществеността
Тел: 0887 06 16 16

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2020  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com