Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Беласица във фотоконкурс за най-добрите снимки от Натура 2000 в Европа!

20.11.2012
Категория: Актуално

 

Фотоконкурсът ще отличи най-добрите снимки на дивата природа в Европа. Той е организиран от CEEweb for biodiversity, (мрежа от неправителствени организации), Българска Фондация Биоразнообразие и партньори и отбелязва 20-годишнината на Директивата за природните местообитания. Получени са стотици фотоси, от които са избрани най-хубавите. Сред тях са и фотографиите на Пьотр Жежиха, които представят Беласица.


За най-добрите може да гласувате тук:
Opens external link in new windowhttp://www.ceeweb.org/news-events/photo-gallery/?bwbps_page_3=6&bwbps_page_4=4
С цел опазването на кестеновите гори през октомври 2007 г. Беласица става част от Европейската екологична мрежа Натура 2000 с решение №661 на Министерски съвет от 16 октомври 2007 г. за приемане на списък на защитените зони за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна (ДВ, бр.85/23.10.2007 г.). Защитената зона Беласица (BG0000167) е обособена по Директивата за природните местообитания 92/43/ЕЕС и е с площ 11587,77 hа.

Още инормация за фотоконкурса Opens external link in new windowhttp://bbf.biodiversity.bg/indexdetail.php?id=6

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2020  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com