Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Студентски дипломни работи ще популяризират Беласица

14.04.2014
Категория: Актуално

 

Тази година в рамките на проект „Беласица отвъд граници” ще бъде подпомогнато разработването на четири студентски дипломни работи с цел да се популяризира региона, както и да се обогатят познанията...


Трима от избраните студентите са от България, двама от ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград и един от Национална художествена академия – София, а четвъртия е от Република Македония и е студент в Университет „Св. Кирил и Методий“ - Скопие. Ето и темите на дипломните работи:
1. Изследване на орнитофауната по избрани маршрути и проучване възможностите за развитие на орнитологичен туризъм на територията на ПП „Беласица”;
2. Изследване на представители от сем. Кълвачови (Picidae) -  Белогръб кълвач (Picoides leucotos) и Черен кълвач (Dryocopus martius) по избрани маршрути на територията на Природен парк „Беласица”;
3. Стенописите от комплекса църкви при с. Водоча (Република Македония): стилови и иконографски особености.
4. “Екология и разпространение на представители на разред Hymenoptera в планината Беласица (Екологија и дистрибуција на Hymenoptera на пл. Беласица)“
В началото на април започна теренната работа на територията на Природен парк „Беласица“ – България по изследване на птиците и проучване възможностите за развитие на орнитологичен туризъм в района. Въоръжени със специализирано оборудване и много ентусиазъм двама от дипломантите започнаха да разкриват потайностите на беласишките гори. Пожелаваме им успех и сме уверени, че тяхната работа ще донесе нови знания и възможности за развитие на туризма в планината.

Разработването на четирите дипломни работи се подпомага в рамките на проект „Беласица отвъд граници”, изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Дирекция Природен парк „Беласица”, Национален парк „Езеро Керкини” - Гърция, Екологичното сдружение „Планетум” - Македония и фондация Евронатур – Германия и съфинансиран от Немската федерална фондация за околна среда (DBU).

За повече информация:
Владимир Милушев
Българска Фондация „Биоразнообразие”
Тел. 0898700961,  e-mail: vladimir.milushev@biodiversity.bg

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com